Identity ."บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ด้านสุขภาพกอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้"

ThaiLISlogo Search Discovery Service : Keyword Title Author
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด


  08/07/2021

  ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “

  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย […]
  08/07/2021

  ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

  ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ […]
  05/07/2021

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
  30/06/2021

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

  ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้ม […]