นักศึกษาได้รับรางวัล “นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นปี 2564 (5 สถาบันอุดมศึกษา)

ที่ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 (รูปแบบ Onsite และ Online) สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

มอบรางวัล นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 (สถาบันอุดมศึกษา)
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK