ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะฯ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 25631.8 MiB316
ประกาศ คณะฯ หลักเกณ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ พ.ศ.2563215.3 KiB8
ประกาศ คณะฯ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนภารกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563902.3 KiB11
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 25631.7 MiB491
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 296.7 KiB10
ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2563311.4 KiB11
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563867.0 KiB11
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562196.5 KiB14
ประกาศ คณะฯ การสนับสนุนปัจจัยและการให้บริการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2561373.4 KiB5

ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.2) พ.ศ.256362.1 KiB5
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การบริหารงานบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉ.3) พ.ศ.2564842.3 KiB8
ประกาศ คณะอำนวยการฯ การสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้ากลุ่มวิชา พ.ศ. 2564308.7 KiB24
ประกาศ คณะอำนวยการฯ คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564355.1 KiB6
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล54.3 KiB9
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.2) พ.ศ.256039.5 KiB5
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉ.3) พ.ศ.2562 74.8 KiB5
ประกาศ คณะอำนวยการฯ ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.25592.1 MiB23
ประกาศ คณะอำนวยการฯ สวัสดิการเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานและงานพิธีของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 21.5 KiB20
ประกาศ มทร. การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน พ.ศ.255812.8 MiB8
ประกาศ มทร. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256172.9 KiB5
ประกาศ มทร. กำหนดเลขประจำกอง และหน่วยงานเจ้าของเรื่องหนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด พ.ศ.2558513.9 KiB74
ประกาศ มทร. ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559 428.2 KiB15
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558458.1 KiB4
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.1) พ.ศ.256121.9 KiB2
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.3) พ.ศ.2562147.5 KiB2
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การใช้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉ.4) พ.ศ.2562166.0 KiB3
ประกาศ มทร. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256058.2 KiB4
ประกาศ มทร. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.25501.8 MiB11
ประกาศ สภามทร. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.25594.0 MiB43

คำสั่ง

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563184.7 KiB8
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 256245.0 KiB3
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563134.1 KiB3
คำสั่ง สภามทร. แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563652.9 KiB19
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256354.3 KiB4
คำสั่ง สภามทร. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256234.4 KiB5
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256324.6 KiB5
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256317.3 KiB7
คำสั่ง มทร. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.256218.7 KiB7