ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (25 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (2 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน)

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา (1 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน)