หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานให้การดูแล

(Certificate Program for Nurses’aides / Care Givers)

IMAGE_1_1

ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับเต็ม : ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาไทยฉบับย่อ : ป.พส
ชื่อคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Certificate Program for Nurses’aides / Care Givers
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : Cert .in NA / Care Givers
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระยะเวลาศึกษา : 4 เดือน หรือ 510 ชั่วโมง
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรม

 1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการให้การดูแลขั้นพื้นฐานเสมือนญาติผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งในโรงพยาบาล บ้าน ชุมชน สถานดูแลผู้สูงอายุ และสถานบริการสุขภาพอื่นๆ ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
 2. ให้การดูแลกิจวัตรประจำวันได้ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
 3. มีความสามารถในการดูแล ทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล และจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยและสูงอายุได้
 4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ต่อการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุอย่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในทีมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
 6. แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมต่อการปฏิบัติงานในอาชีพ
 1. ทำหน้าที่เป็นพนักงานให้การดูแลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและที่บ้าน
 2. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบุคลากรด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ ในการดูแลด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดทาข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น
 3. ประกอบอาชีพอิสระในการให้การประกอบกิจการให้การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

1) โรงพยาบาลปทุมธานี
2) โรงพยาบาลธัญบุรี
3) โรงพยาบาลการุณย์เวช
4) โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 • มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และไม่มีความผิดปกติที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคในระหว่างการอบรม
 • มีเวลาในการเข้ารับการอบรมตามที่หลักสูตรกำหนด

สนใจสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (NA 4 เดือน)
 • 15 กรกฎาคม 2565 - 15 กันยายน 2565
ประกาศนียบัตร