หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

(Bachelor of Nursing Science)

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : พย.บ.
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.N.S.
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของสังคม
 3. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
 4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 5. ให้บริการทางวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟู และรักษาแบบองค์รวม
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศและสากล
 7. ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นพยาบาลประจําสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • 1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  • 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต
  • 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9  หน่วยกิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
  • 1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
  • 2) กลุ่มวิชาชีพ 75 หน่วยกิต
   • 2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี 39 หน่วยกิต
   • 2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ข้อมูลรายวิชาประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพ
 • กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน)
 • คะแนนที่ใช้ประกอบการพิจารณา
  • GPAX คะแนนเฉลี่ยสะสม
  • GAT การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป
  • PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ตามประกาศรับสมัครในแต่ละรอบ

 • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อยู่ระหว่าง 17-30 
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพ
 • ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด คลิกแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนใจสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2565
 • ตามระบบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) 2 - 12 พฤษภาคม 2565
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 25-30 พฤษภาคม 2565
ปริญญาตรี