02/06/2020

แจ้งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลขอแจ้งผลการพิจ […]
29/05/2020

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรัตน์ มากเทพพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรัต […]
08/05/2020

เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสต […]
25/03/2020

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสต […]
13/03/2020

โครงการจัดอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่สายวิชาการ

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รัก […]
12/03/2020

คณะผู้บริหาร ซีพี ออลล์ เยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ รัก […]