17/11/2021

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ […]
12/11/2021

ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว […]
08/07/2021

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม “เรื่อง การเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อสังคมสูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม “

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย […]
08/07/2021

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ […]
25/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการวิจัยจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

28/04/2021

โครงการต้นกล้าอสม.สืบสานอาหารพื้นบ้านคลองหก