11/02/2020

การประชุมวิชาการเรื่องการแลกเปลียนเรียนรู้การระบาดวิทยา corona

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กร […]
10/01/2020

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สถาบันใหม่) จากคณะผู้ทำการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหม […]
01/11/2019

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาอง […]
24/01/2019

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบา […]
12/09/2018

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมรายงานความก้าวหน้ากา […]
24/07/2018

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบา […]