26/11/2020

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบ […]
22/10/2020

โครงการอบรมเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์

โครงการอบรมเอดส์และอนามัยเ […]
18/09/2020

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ.ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์ อ.รุ […]
18/09/2020

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล ,อ.ยุภา […]
17/09/2020

ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กและครอบครัว ปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ห […]
17/09/2020

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์, อ.รุจ […]