16/09/2020

ตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2562

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ห […]
29/07/2020

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบ […]
23/07/2020

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่สอง พิธีไหว้ครู)

ตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศา […]
23/07/2020

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่หนึ่ง ทำบุญตักบาตร)

รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคา […]
17/07/2020

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา2563

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบ […]
09/07/2020

โครงการการประเมินผลการเรียนการสอนและการออกข้อสอบเพื่อการจัดการเรียนการสอน

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบ […]