ชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศสุนทรพจน์ “พ่อของฉันดีที่สุด”

นางสาวประภาภรณ์ เทพเนาว์ ได้รับชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศสุนทรพจน์ “พ่อของฉันดีที่สุด” ในงานวันพ่อ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2563