การเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา

การเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 100,000 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ
จำนวน 8 ภาคการศึกษา ชำระเป็นรายภาคการศึกษา
ลงทะเบียนตามแผนการเรียนภาคฤดูร้อน(Summer) ไม่จัดเก็บค่าลงทะเบียน (ฟรี)

กรณีต้องการกู้ยืมกองทุนกรอ./กยศ.สามารถแบ่งชำระได้ 2ครั้งต่อภาคการศึกษา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับสิทธิ์ของกองทุนทุกคน ข้อมูลกองทุน https://www.nurse.rmutt.ac.th/?p=4850

โดยค่าลงทะเบียนเรียน ท่านจะได้รับสิ่งที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้ท่าน ดังนี้

 1. เครื่องแต่งกาย
  • ชุดพิธีการพยาบาล(แขนยาว)
  • ชุดฝึกปฏิบัติงานพยาบาล(ชุดขาว)พร้อมหมวกและรองเท้า
  • ชุดฝึกปฏิบัติงานพยาบาลอนามัยชุมชน
  • ชุดกีฬา
  • เสื้อสูทพิธีการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
 2. รถรับ-ส่งในการเดินทางฝึกปฏิบัติ ในโรงพยาบาลที่กำหนด
 3.  เอกสารประกอบการเรียน
 4.  คอมพิวเตอร์พกพาให้ยืมเรียน
 5.  สอนเสริมภาษาต่างประเทศ
 6. สอนเสริมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานทางด้านพยาบาล
 7. ติวเข้มเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ของสภาการพยาบาล ในชั้นปีที่ 4
 8. หอพักนักศึกษา คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 9. สวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษาดังนี้
  • บริการด้านสุขภาพอนามัย
   • การให้บริการห้องพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย มีเตียงให้นอนพักฟื้นรักษาอาการ และบริการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในข้อตกลงของบริษัทประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ ทำแผลทุกชนิด ตัดไหมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดการให้บริการมีดังนี้
  • ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการยาและเวชภัณฑ์
  • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์
  • ให้บริการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
  • ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง โดยประสานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ และ/หรืออยู่ในข้อตกลงของบริษัทประกัน
  • ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
  • บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการ และ Social Network ฯลฯ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำสุขภาพ และ/หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ แก่นักศึกษาและบุคลากร
 10.  สนามกีฬามาตรฐาน
  • สนามเทนนิส
  • สระว่ายน้ำ
  • สนามกีฬา
  • RMUTT Fitness
  • สนามแบดมินตันในร่ม (ยิมเนเซียม)
 11. สารสนเทศ ห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา หอพักนักศึกษา