ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

<
กิจกรรม TCAS63
รอบ 2 (โควต้า) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบ 4 (Admission) รอบ 5 (รับตรงอิสระ)
หลักเกณฑ์ 1.แผนวิทย์-คณิต
2.GPAX= 20%
3.คะแนน O-net =30%
4.คะแนน GAT =20%
5.คะแนน PAT2 =30%
6.สอบสัมภาษณ์
7.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา
1.แผนวิทย์-คณิต
2.GPAX =2.00 ขึ้นไป
3.คะแนนสอบสัมภาษณ์
4.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา

1.แผนวิทย์-คณิต
2.GPAX =2.00 ขึ้นไป
3.คะแนนสอบสัมภาษณ์
4.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา

1.แผนวิทย์-คณิต
2.GPAX =2.00 ขึ้นไป
3.คะแนนสอบสัมภาษณ์
4.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา

จำนวนที่รับ 40 5 3 2
รับสมัคร/ดาวน์โหลดระเบียบการ ประมาณ 6 ก.พ.2563  ประมาณ 17เม.ย.2563  ประมาณ 7พ.ค.2563 ประมาณ 30 พ.ค. 
ชำระค่าสมัคร        
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์        
สอบสัมภาษณ์        
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก        
ยืนยันสิทธิ์        
สละสิทธิ์      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน        
อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน        
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มิ.ย.2563 รอประกาศ
เปิดภาคการศึกษา มิ.ย.2563

แผนการรับนักศึกษา เป็นไปตาม รูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ติดตามได้จาก http://www.tcas.rmutt.ac.th/
กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถสมัครได้ โดยไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตใดๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)