ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม TCAS62
รอบ 1 (Portfolio) รอบ 2 (โควต้า) รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบ 5 (รับตรงอิสระ)
หลักเกณฑ์ 1.แผนวิทย์-คณิต GPAX 4 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.สอบสัมภาษณ์
3.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา
1.แผนวิทย์-คณิต GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.คะแนน O-net
3.คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป
4.คะแนน PAT2 วิทยาศาสตร์
5.คะแนนสอบสัมภาษณ์
6.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา
1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1.แผนวิทย์-คณิต GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.คะแนน O-net จากทปอ.
3.คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป จากทปอ.
4.คะแนน PAT2 วิทยาศาสตร์ จากทปอ.
5.คะแนนสอบสัมภาษณ์
6.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา

1. นักเรียนจากทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
2. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2562
3. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1.แผนวิทย์-คณิต GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.คะแนนสอบสัมภาษณ์
2.ผลการตรวจรางกายเพื่อประกอบการพิจารณา

จำนวนที่รับ 20 35 20
รับสมัคร/ดาวน์โหลดระเบียบการ 1-15 ธ.ค.2561 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 17 -29 เม.ย.2562 30 พ.ค. -9 มิ.ย.2562
ชำระค่าสมัคร 1-15 ธ.ค.2561 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 17 -29 เม.ย.2562 30 พ.ค. -9 มิ.ย.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ธ.ค.2561 2 เม.ย.2562 9 พ.ค.2562 10 มิ.ย.2562
สอบสัมภาษณ์ 5 ม.ค.2562 6 เม.ย.2562 13 พ.ค.2562 12 มิ.ย.2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ม.ค.2562 10 เมย.2562 17 พ.ค.2562 15 มิ.ย.2562
ยืนยันสิทธิ์ 30-31 ม.ค.2562 24-25 เม.ย.2562 13 พ.ค.2562 17-18 มิ.ย.2562
สละสิทธิ์ 2-3 ก.พ.2562 26-27 เม.ย.2562 17-18 พ.ค.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 ก.พ.2562 27 เม.ย.2562 17 พ.ค.2562 20 มิ.ย.2562
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ/ชำระเงิน 5-28 ก.พ.2562 27 เม.ย.-8 พ.ค.2562 17-28 พ.ค.2562 20-24 มิ.ย.2562
อัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน 18-30 เม.ย.2562 27 เม.ย.-8 พ.ค.2562 17-28 พ.ค.2562 20-24 มิ.ย.2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12 มิ.ย.2562 รอประกาศ
เปิดภาคการศึกษา 24 มิ.ย.2562

แผนการรับนักศึกษา เป็นไปตาม รูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ติดตามได้จาก http://www.tcas.rmutt.ac.th/
กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถสมัครได้ โดยไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตใดๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา หอพักนักศึกษา