พิธีมอบหมวกและไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2

พิธีมอบหมวกและไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี