เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา

เอกสารประกอบการเรียน

งาน ทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ


ใบลาต่างๆ (คณะพยาบาลศาสตร์)

ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (นำไปใช้เบิกกับต้นสังกัด)

กรอ./กยศ. (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต)

กองทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์)

ประกันอุบัติเหตุ

โครงการการสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา

งานเกณฑ์ทหารและวิชาทหาร