ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประวัติการศึกษา

๐ วิทยาศาตร​มหาบัณฑิต​ สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2532
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2523

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2549-2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
๐ 2532-2548 อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
๐ 2524-2532 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๐ 2523-2524 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จ ศรีราชา

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ปัญจพาณ์ สุขโข, วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, สุวิทย์ โคสุวรรณ, เครือวัลย์ ศรียารัฒน์, กฤชเพชร เพชระบูรณิน 2563 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวโดยพยาบาลในโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย:การศึกษานำร่อง วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ,หน้า 169-180 0.8 [TCI1]
ปัญจพาณ์ สุขโข,กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ, นันทิยา แสงทรงฤทธิ์, ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ 2561 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับแผ่นดินไหวต่อความรู้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 0.8 [TCI1]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน