ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา โถหินัง

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประวัติการศึกษา

๐ กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
๐ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่า1ปี) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2529

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2553-2563 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๐ 2537-2550 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
๐ 2532-2537 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ
๐ 2529-2532 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ศลิษา โกดยี่, อุษาษ์ โถหินัง 2563 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ วารสารสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค-ธ.ค 2563 (หน้าที่ 191-127) 0.8 [TCI1]
อุษาษ์ โถหินัง, ศรีสุรักษณ์ เกียรติมณีรัตน์, ณฐมน สีธิแก้ว 2561 บ้านไร้ควันบุหรี่ ลดหืดในเด็ก วารสารพยาบาล ปีที่ 67(1), 60-63 2561 0.6 [TCI2]
อุษาษ์ โถหินัง 2560 บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่โดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง:การบูรณาการแนวคิดของโอเร็มและแนวคิดการมีส่วนร่วมของดัสท์และทริเวทย์ วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน