นางสุวิมล พนาวัฒนกุล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประวัติการศึกษา

๐ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
๐ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2528

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2560 -2561 อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2552 -2560 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๐ 2550 -2551 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๐ 2528 -2536 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
มาลี เกื้อนพกุล, สุวิมล พนาวัฒนกุล, พีรยา นันทนาเนตร 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมกรป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล คณะ วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2564 (หน้าที่ 81-92) 0.8 [TCI1]
ขวัญธิดา พิมพการ, สุนทรี ภานุทัต, พรภิรมย์ หลงทรัพย์, เฉลิมศรี นันทวรรณ, สุวิมล พนาวัฒนกุล 2560 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพรายบุคคลแบบบูรณาการ วารสารสุขศึกษา. 40(2): 1-8. 0.6 [TCI2]
ประเภทบทความการประชุมวิชาการ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
วรรณกร ศรีรอด, ณัฏฐากุล บึงมุม, สุวิมล พนาวัฒนกุล 2560 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชนสำหรับผู้ใหญ่บ้านโดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบBBL:กรณีศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสอเผลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการครั้งที่ 2 "การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี. วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560, หน้า 38 -