ดร.อุไร นิโรธนันท์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประวัติการศึกษา

๐ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2525
ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2534-2562 พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ (ด้านการสอน) วพบ. กรุงเทพ
๐ 2525-2534 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
อุไร นิโรธนันท์, อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2563 การพัฒนารูปแบบวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติในประเทศไทย วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 0.8 [TCI1]
โสภา รักษาธรรม, อุไร นิโรธนันท์, ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ 2562 สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 หน้า 71 – 82 0.8 [TCI1]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน