นายนิยม มาชมภู

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2560-2563 พยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๐ 2550-2560 พยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๐ 2554-2550 พยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, นิยม มาชมภู, จิราวรรณ ศิริโสม 2564 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: อาหารป้องกันภาวะสมองเสื่อม วารสารพยาบาล, 70 (2) 0.8 [TCI 1]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน