นางสาวอภิญญา เพียรพิจารณ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประวัติการศึกษา

๐ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2533
๐ ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2538
๐ ครุศาสตรบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
๐ ประกาศนียบัตร(ผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2519
๐ ประกาศนียบัตร(พยาบาลอนามัย) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2519

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความทางวิชาการ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก