นางสาวสุจิตรา หัดรัดชัย

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.สุพรรณบุรี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 15 ต.ค.2558-31 ส.ค.2562 พนักงานมหาวิทยาลัย รพ.รามาธิบดี
๐ 1 เม.ย.2554-30 ก.ย.2558 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.ยางตลาด

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก