นางณัฐกฤตา วงศ์ตระกูล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2561-2562 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๐ 2558-2561 อาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๐ 2556-2558 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
๐ 2546-2556 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
๐ 2537-2546 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราช

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ณัฐกฤตา วงษ์ตระกูล, สุลี ทองวิเชียร, สรารักษ์ สุเปรมศรี 2564 ผลของการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT2 ร่วมกับการให้ความรู้ในการควบคุมอาหารต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2564 (หน้าที่ 123-131) 0.8 [TCI1]
อาภากร เปรี้ยวนิ่ม, อิสราภรณ์ โนยะราช, ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล 2560 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพมืออาชีพของนักศึกษาพยาบาล วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ปีที่ 11 เล่มที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน