ดร.อัญชลี จันทาโภ

ดร.อัญชลี จันทาโภประวัติการศึกษา

๐ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 2542
๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2531
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2524

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2559 –2563 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๐ 2544 –2559 อาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Oranuch Chaopreecha, Alchalee Jantapo 2563 Inhibitor or purchase in intention of fake drugs in Thailand: Role of spiritual, ethical, religious and moral factors. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, vol.24, Issue 01,2020 1.0 [Q4]
Alchalee Jantapo, Wichitra Kusoom 2563 Lifestyle and Cultural Factors Related To Longevity Among Older Adults in the Northeast of Thailand Journal of Transcultural Nursing 1-8 ©The Author (s) 2020 Article reuse guidelines :sagepub.com/journals-permission DOI : 10.1177/10436596209321225 1.0 [Q1]
อัญชลี จันทาโภ, พริ้มเพราวดี หันตรา,วิศนี ศิลตระกูล 2562 การพัฒนาคู่มือครองตน ครองคน ครองงาน จากวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562 151-159 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน