นางสาวนาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลแม่และเด็ก) ม.มหิดล 2544
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2535

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2552-2563 อาจารย์ ม.กรุงเทพธนบุรี
๐ 2536-2548 พยาบาลประจำการ ห้องคลอดสามัญ โรงพยาบาลศิริราช

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ชลธิชา ชมสวัสดิ์, นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย, สุธิดา ธีระพิทยานนท์ 2563 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วารสารพยาบาล, 69(2), 1-10, 2563 0.6 [TCI2]
สมฤดี กีรตวนิชเสถียร, ภารดี ชาวนรินทร์, นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย 2562 บทบาทของพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 112-125 0.8 [TCI1]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน