ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชประวัติการศึกษา

๐ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
๐ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การให้การปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
๐ ครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลสุขภาพจิตชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2563 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2559-2561 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ,มหาวิทยาลัยอิสเทริน์เอเชีย
๐ 2545-2556 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสเทริน์เอเชีย
๐ 2543-2558 อาจารย์ประจำ,หัวหน้าสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๐ 2537-2540 อาจารย์ประจำสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยมิชชั่น
๐ 2527-2536 อาจารย์ประจำ สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยหัวเฉียว

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
พรรณวิภา บรรณเกียรติ, เจษฎา บุญมาโฮม 2561 การพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 -
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน