นางสาวนปภัช ทองคำวงศ์ประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2562-2563 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๐ 2558-2561 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๐ 2557-2558 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีอุดรธานี
๐ 2556-2557 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
๐ 2548-2556 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธนบุรี 1

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
นปภัช ทองคำวงศ์ 2560 บทบาทพยาบาลในการประเมินและจัดการกับภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุ Nurses’ Role in Assessment and Management of Dysphagia in the Elderly สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 0.6 [TCI2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน