ดร.ศิรินภา จิตติมณี

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ Doctor of Philosophy (Community Health Nursing) School of Nursing, Case Western Reserve University, USA 2548
๐ Master of Science in Nursing (Community Health Nursing) School of Nursing, Case Western Reserve University, USA 2546
๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกโรคติดเชื้อ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2536
ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2562-2563 นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๐ 2560-2561 Monitoring and Evaluation Officer (Level 9, ข้าราชการลาไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรระหว่างประเทศ) United Nations Development Programme (UNDP)
๐ 2539-2559 นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๐ 2536 พยาบาลวิชาชีพ 3 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลศิริราช

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน