ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหากับการขาดแคลนกำลังคนและยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นในสาขาพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลและตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามนโยบายข้อ 5 ของรัฐบาลระบุว่า การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนในการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคคลากรร่วมกัน อีกทั้งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการเป็น Medical Hub ของเอเชีย ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่เกี่ยวข้องมีความต้องการพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่จะเปิดเสรี 8 สาขา ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร นักบัญชี สถาปนิก นักสำรวจ และการบริการ/การท่องเที่ยว เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558ดังนั้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิกฤตการขาดแคลนกำลังคนในสาขาพยาบาลศาสตร์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่สถานประกอบการ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางปริญญา
การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การทำการสอน ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ถือเป็นกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  โดยอาศัยพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ซึ่ง “ส่วนงานภายใน” หมายความว่า คณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 4 นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษา อาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้  โดยทำเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เร่งด่วนของมหาวิทยาลัยที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัยและนวัตกรรม การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะรองรับการจัดการศึกษา  และเพื่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศชาติ และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพของคนไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนต่อไป