ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคานนท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


(25 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผลงานและงานวิจัย

รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์


(2 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผลงานและงานวิจัย

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์


(1 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน)

ผลงานและงานวิจัย
ตัวแทนกลุ่มวิชา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี