ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์

ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และ รักษาราชการคณบดี(คนแรก) 29 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน

02-549-3122, 081-804-5695


ประวัติการศึกษา
๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2553
๐ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (27หน่วยกิต) คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 2544
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
๐ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2528

ผลงานและงานวิจัย

รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (30 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน)

02-549-3123


ประวัติการศึกษา
๐ วุฒิบัตรนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย 2542
๐ วุฒิบัตรการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
๐ Master of Science Nursing Wayne State University, Michigan, (Teaching medical surgical nursing ) U.S.A. 2514
๐ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2508
๐ วิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2508


ผลงานและงานวิจัย