กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณอัฐ ทองแตง

ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล