หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : พย.บ.
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.N.S.
จำนวนหน่วยกิต : 140
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีคุณลักษณะและสมรรถนะ ดังนี้

  1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติทางการพยาบาลด้วยกระบวนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยอย่างเอื้ออาทร ทั้งในภาวะวิกฤตและเรื้อรัง ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. ปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการพยาบาล
  4. มีทัศนคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพ มีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมในสังคม
  5. มีภาวะผู้นำ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบและสามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีความเป็นพลเมือง ภูมิใจในความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ยึดมั่นในศาสนา และระบอบประชาธิปไตย

สถานภาพหลักสูตร ได้รับการรับรองสถาบันจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล (15 ธันวาคม 2560)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลักสำเร็จการศึกษา : พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นพยาบาลประจําสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ระยะเวลาการศึกษา : 4 ปี
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
จำนวนที่รับ: ไม่เกิน 80 คน (ตามเกณฑ์ที่ สภาการพยาบาลกำหนด)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

คะแนนที่ใช้สอบ: GPAX O-Net GAT PAT2

แผนการรับนักศึกษา เป็นไปตาม รูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ติดตามได้จาก http://www.tcas.rmutt.ac.th/

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นสามารถสมัครได้ โดยไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตใดๆ

สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานที่จัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ :
ระดับปฐมภูมิ

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนที่ รพสต. รับผิดชอบ
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดจังหวัดปทุมธานีและชุมชนที่ รพสต. รับผิดชอบ
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และชุมชนที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ

ระดับทุติยภูมิ

ระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลทางจิตเวช

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา

สิทธิ์และโอกาสการกู้ยืมทางการศึกษา

หอพักนักศึกษา