ความร่วมมือในประเทศ

 

สถาบันพี่เลี้ยง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


สถานที่จัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ :
ระดับปฐมภูมิ

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนที่ รพสต. รับผิดชอบ
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดจังหวัดปทุมธานีและชุมชนที่ รพสต. รับผิดชอบ
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และชุมชนที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ

ระดับทุติยภูมิ

ระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลทางจิตเวช