ความร่วมมือ

สถาบันพี่เลี้ยง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แหล่งฝึกปฏิบัตการพยาบาล