สำนักงานคณบดี

 
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัย กิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

นางสาวศุลาลัย ชูดอนหวาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493109


นางภาวินี ฟุ้งเฟื่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493122


นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์

นักกิจการนักศึกษา

025493108


นางสาววิภารัตน์ ศรีเครือ

พนักงานห้องปฏิบัติการ

025493122


นายภูวเดช รื่นมาลัย

ผู้ช่วยพยาบาล

025493122


งานบุคคล

นางสาวทิพย์นิภา ยะตะโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493119งานบุคลากร

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริหารงานทั่วไป

นายชนัญชิดา ณะสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493123งานสารบรรณ
เอกสารการพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานแผนงานและอาคารสถานที่

นายธนพร โรจน์สุวณิชกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493120แผนงานประจำปี แผนงานงบประมาณ แผนกุลยุทธ์
งานอาคารและสถานที่
กำกับการดำเนินงานพนักงานทำความสะอาด

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานทะเบียน ประมวลผลและสารสนเทศ

ว่าที่ ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์

นักวิชาการสารสนเทศ

025493109งานลงทะเบียน
งานวิเคราะห์ การวัดประเมินผลการศึกษา
งานรับสมัคร/คัดเลือกนักศึกษาใหม่
งานฐานข้อมูล และสารสนเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม