สำนักงานคณบดี

 
งานบริหารงานทั่วไป

นายชนัญชิดา ณะสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493123งานสารบรรณ


ข้อมูลเพิ่มเติม
งานบุคคล

นางสาวทิพย์นิภา ยะตะโคตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493119งานบริหารงานบุคลากร
งานนโยบายและแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

025493109งานทะเบียนการศึกษา
งานวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานอาคารสถานที่

นายธนพร โรจน์สุวณิชกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493120งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
กำกับการดำเนินงานพนักงานบริการทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานสนับสนุนวิชาการ วิจัย กิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

นางสาวศุลาลัย ชูดอนหวาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493109เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางภาวินี ฟุ้งเฟื่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493113งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
เลขาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493108งานพัฒนานักศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม
งานทุนการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาววิภารัตน์ ศรีเครือ

พนักงานห้องปฏิบัติการพยาบาล

025493108งานปฏิบัติการทางการพยาบาล
งานเอกสารการพิมพ์
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายภูวเดช รื่นมาลัย

ผู้ช่วยพยาบาล

025493108งานปฏิบัติการทางการพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ