สำนักงานคณบดี

นางสาวศุลาลัย ชูดอนหวาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493310


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานประกันคุณภาพการศึกษา
๐ งานบริการวิชาการ
๐ งานแผนและนโยบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ว่าที่ร้อยตรี มีนกาญจน์ แจ่มพงษ์

นักวิชาการสารสนเทศ

025493310


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐ งานทะเบียนและวัดผล
๐ งานรับเข้านักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายธนพร โรจน์สุวณิชกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493120


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานพัสดุ
๐ งานอาคารและสถานที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางภาวินี ฟุ้งเฟื่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493120


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานบุคลากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาววิภารัตน์ ศรีเครือ

พนักงานห้องปฏิบัติการ


งานที่รับผิดชอบ
๐ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายภูวเดช รื่นมาลัย

ผู้ช่วยพยาบาล


งานที่รับผิดชอบ
๐ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายชนัญชิดา ณะสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025493123


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานสารบรรณ
๐ งานติดต่อยานพาหนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์

นักกิจการนักศึกษา

025493123


งานที่รับผิดชอบ
๐ งานกิจการนักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะพยาบาลศาสตร์,ราชม งคล,พยาบาล,rmutt,nursing,nurse,