ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน

พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลพื้นฐาน


๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผลงานและงานวิจัย