คณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย
คณะพยาบาลศาสตร์

2016051305_meeting set__027

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด, นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์, นางวนิดา ปอน้อย, นายอัฐ ทองแตง,
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (อธิการบดี), ดร.วิชัย พยัคฆโส,ผศ.ทัศนียา วังสะจันทานนท์, พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์