คณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบาย
คณะพยาบาลศาสตร์

 

  • ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  • รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  • ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด : ประธานคณะกรรมการ
  • นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ : รองประธานคณะกรรมการ
  • นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ : กรรมการ, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  • ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช : กรรมการ, ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  • ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา : กรรมการ
  • ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ : กรรมการ
  • รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ : กรรมการและเลขานุการ