ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ทิฆัมพร มัจฉาชีพ

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พื้นฐานการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์สุภาวดี นาคสุขุม

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานและงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์,ราชม งคล,พยาบาล,rmutt,nursing,nurse,