กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ทิฆัมพร มัจฉาชีพ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พื้นฐานการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์สุภาวดี นาคสุขุม

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาษ์ โถหินัง

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย