กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ทิฆัมพร มัจฉาชีพ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พื้นฐานการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์สุภาวดี นาคสุขุม

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลครอบครัว)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานและงานวิจัย

นางสาวปรียะดา ภัทรสัจจธรรม

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลลักษณ์ โรจน์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานและงานวิจัย