กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์วรรัตน์ มากเทพพงษ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์ปุณรดา พวงสมัย

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย