กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์วรรัตน์ มากเทพพงษ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์ปุณรดา พวงสมัย

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์สุวิมล พนาวัฒนกุล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

ดร.อุไร นิโรธนันท์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์นิยม มาชมภู

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารณ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์สุจิตรา หัดรัดชัย

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์นปภัช ทองคำวงศ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย