ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

อาจารย์ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์ชั้นสูง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานและงานวิจัย

นางสาวจิราวรรณ ศิริโสม

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย