กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

ดร.มาลี เกื้อนพกุล

ตัวแทนกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์ชั้นสูง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์จิราวรรณ ศิริโสม

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย