กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

อาจารย์นาถสุดา โชติวัฒนากุลชัย

ตัวแทนกลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลแม่และเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

ดร.มาลี เกื้อนพกุล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์อุมาสวรรค์ ชูหา

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การผดุงครรภ์ชั้นสูง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์จิราวรรณ ศิริโสม

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

ดร.อัญชลี จันทาโภ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์


๐ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานและงานวิจัย