กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์นพภัสสร วิเศษ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

ผลงานและงานวิจัย