กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์นพภัสสร วิเศษ

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์พีรยา นันทนาเนตร์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

ผลงานและงานวิจัย