ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย