ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

อาจารย์สัมพันธ์ มณีรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์นพภัสสร วิเศษ

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย