กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ยุภา โพผา

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์รัชพร ศรีเดช

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานและงานวิจัย