กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ยุภา โพผา

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์รัชพร ศรีเดช

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานและงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและงานวิจัย

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานและงานวิจัย

ดร.ศิรินภา จิตติมณี

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ Doctor of Philosophy (Community Health Nursing)
School of Nursing, Case Western Reserve University, USA

ผลงานและงานวิจัย

อาจารย์กัลยภรณ์ เชยโพธิ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน


๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานและงานวิจัย