นางสาวทิฆัมพร มัจฉาชีพ

รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นประวัติการศึกษา

๐ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพื้นฐานการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528
๐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
๐ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2514
๐ อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2514

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 1 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2520 - 2554 อาจารย์พยาบาลประจำหอผู้ป่วย งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ 2514 - 2520 พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา,ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Vol. 29 No. 1 (2021): January – April 2021 0.60 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2563 อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกัน นักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น The Influence of the Family on the Prevention of New Drinkers in Teenagers วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 2563 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 0.60 [TCI 2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน