พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์

พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์

ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และ รักษาราชการคณบดี(คนแรก)

081-804-5695


ประวัติการทำงาน
๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ประสาน เริ่มการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ คนแรก)
๐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557
๐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 สังกัดภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในส่วนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
๐ เคยดำรงตำแหน่ง พยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ระยะเวลาและปฏิบัติงานราชการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 28 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
๐ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2553
๐ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (27หน่วยกิต) คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 2544
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
๐ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2528