ผลงานและงานวิจัย รศ.สุนทรี ภานุทัต

รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (30 มิถุนายน 2559 - 16 ธันวาคม 2562)


ประวัติการดำรงตำแหน่ง
๐ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ เครือโรงพยาบาลพญาไท
๐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่งอื่นๆ ในอดีต
๐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายประจวบ ไชยสาสน์)
๐ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหง
๐ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ภารกิจเทียบเท่าคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)
๐ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
๐ หัวหน้างานพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ หัวหน้างานการพยาบาล กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ หัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ อาจารย์พยาบาล งานการพยาบาลพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย

ประสบการณ์ Co-advisor วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

1. ประสิทธิผลการพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอยต่อ การลดความเครียดและเพิ่มความสามารถการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (น.ส. สมนึก สกุลหงส์โสภณ : มหิดล)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต่อระบบการดำเนินงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (นางวัชรี อินทรางภูวศักดิ์ : มหิดล)