รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประวัติการศึกษา

๐ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535
๐ ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
อื่นๆ

๐ วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอายุศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สภาการพยาบาล พ.ศ. 2553
๐ ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลรังสีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
๐ อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2518

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 4 มกราคม 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2536-2557 อาจารย์ประจำ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ 2518-2535 พยาบาลประจำการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา,ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Vol. 29 No. 1 (2021): January – April 2021 0.60 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2563 อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 2563 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 0.60 [TCI 2]
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน