รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

อาจารย์ประจำ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


ประสบการณ์การทำงาน
๐ 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ 2536-2557 อาจารย์ประจำ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ 2518-2536 พยาบาลประจำการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

๐ 2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
๐ 2523 ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐ 2518 อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์(พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อื่นๆ

๐ 2553 วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (การพยาบาลอายุศาสตร์ ศัลยศาสตร์) สภาการพยาบาล
๐ 2556 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง(การพยาบาลอายุศาสตร์ ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

ประเภทวิจัย
๐ บัวหลวง สาแดงฤทธิ์, มณฑา ลิ้มทองกุล (2557) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ; 32(4): 85-93.
๐ มณฑา ลิ้มทองกุล, บัวหลวง สาแดงฤทธิ์ (2558) แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย: การศึกษาเปรียบเทียบ. รามาธิบดีเวชสาร; 38(1):20-28.
ตำรา-หนังสือ
๐ มณฑา ลิ้มทองกุล .(2556). การเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก. ในสุจินดา ริมศรีทอง สุดาพรรณ ธัญจิรา อรุณศรี เตชัสหงส์ และสุภามาศ ผาติประจักษ์(บรรณาธิการ). พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2. ฉบับปรับปรุง (พิมพ์ครั้งที่ 4).กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด; หน้า 318-386.