ปรัชญา (Philosophy)

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์สาขา การพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ การพยาบาล แบบองค์รวม มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความเป็นพลเมือง พัฒนาบัณฑิตให้มี อัตลักษณ์เป็นบัณฑิตพยาบาลมืออาชีพในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเอื้ออำนวยโอกาส ทรัพยากร บรรยากาศ และเสรีภาพในการเรียนรู้

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถให้บริการทางการพยาบาลแบบมืออาชีพ ปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะใน การปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอร์ปด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่เป็นได้ทั้งนักวิชาการ และนักปฏิบัติการพยาบาลมืออาชีพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของสังคม
3. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
5. ให้บริการทางวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษา แบบองค์รวม
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศและสากล
7. ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตพยาบาลมืออาชีพในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต ทักษะ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติการพยาบาลมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้สู่ การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
2. ให้การปฏิบัติการพยาบาลบุคคลทุกช่วงอายุ แบบองค์รวมอย่างเอื้ออาทร โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และ การฟื้นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ มีความสนใจใฝ่รู้ นำทางตนเองในการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ สังคม อย่างต่อเนื่อง
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5. วิเคราะห์เชิงตัวเลข สถิติ และการวิจัย ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสามารถปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ มีบุคลิกภาพและมารยาทที่สุภาพ อ่อนโยน เอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ