ปรัชญา (Philosophy)

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์สาขาการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และการมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะสร้างนวัตกรรม การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์การใฝ่รู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับการเอื้ออำนวยโอกาส ทรัพยากร บรรยากาศ และเสรีภาพในการเรียนรู้

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมในการพยาบาล สามารถปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล
2.ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล
3.บริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4.การบริหารจัดการที่โปร่งใสและธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

N – Nurse พยาบาล R – Responsive รับผิดชอบ M – Morality มีคุณธรรม จริยธรรม U – Unity มีความรักองค์กร T – Team ทำงานเป็นทีม T – Technology เทคโนโลยี

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

ซื่อสัตย์ อดทน ใฝ่รู้ สู้งาน สร้างสรรค์