การเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ในลักษณะเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาปกติ (ชั้นปีที่ปี1 และ2) ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท
  • (กรณีรับสิทธิ์กองทุนกรอ. นักศึกษา ชำระเอง 25,000)
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  • (กรณีรับสิทธิ์กองทุนกรอ. นักศึกษา ชำระเอง 20,000)
 • สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาล (ชั้นปีที่ปี 3 และ4) ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
  • (กรณีรับสิทธิ์กองทุนกรอ. นักศึกษา ชำระเอง 35,000)

อ้างอิง ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียนฯ พ.ศ. 2563

A: กองทุนสำหรับการศึกษามีดังนี้

 1. นักศึกษาทุกคนสามารถรับสิทธิ์ กองทุนเพื่อการศึกษา
  ตั้งแต่แรกเข้าไม่ต้องสำรองจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท (ปีละไม่เกิน90,000บาท)
 2. กองทุนจากโรงพยาบาล
  • นักศึกษาพิจารณารับทุนจากโรงพยาบาลที่มอบให้ จะพิจารณาผลการเรียนสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปรายละเอียดเป็นไปตามแต่ละโรงพยาบาลกำหนด
 3. กองทุนจากมหาวิทยาลัย
  การคัดเลือกจากกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ทุนเพชรบัวสวรรค์ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
   • เป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี 
   • เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
   • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 และไม่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ ค (C)
   • มีผลการเรียนชั้นปีที่ 1 สูงสุดของชั้นปี
   • พิจารณามอบทุนให้ทุกรายที่มีผลการเรียนสูงสุดเท่ากันในชั้นปี 
  • ทุนนักศึกษาขาดแคลน
  • ทุนต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)