นายสัมพันธ์ มณีรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ประวัติการทำงาน
งานสอน

2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2558 - 2561 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล
2532- 2558 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์