นางวรรัตน์ มากเทพพงษ์

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


ประวัติการทำงาน
งานสอน

2562- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2553- 2557 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2552- 2554 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล
2547- 2549 พยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์