นางสาวยุภา โพผา

ตัวแทนกลุ่มวิชา การพยาบาลชุมชนประวัติการศึกษา

๐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2558
๐ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543

ประสบการณ์การทำงาน

๐ 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐ 2558-2560 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๐ 2554 พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Nurse Case Manager) โรงพยาบาลพญาไท 1
๐ 2551 พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ศัลยกรรม โรงพยาบาลพญาไท 1
๐ 2544 พยาบาลประจำการห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 1
๐ 2544 พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพญาไท 1

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทบทความวิจัย
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา,ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Vol. 29 No. 1 (2021): January – April 2021 0.60 [TCI 2]
ยุภา โพผา, สุวิมล เวียงแสงจันทร์,ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาปัจจัยเชิงลึกบ้านคลองโยง หมู่ที่ 1. วารสารพยาบาลทหารบก,18(ฉบับพิเศษ) 266-275 0.8 [TCI1]
ยุภา โพผา, สุวิมล เวียงแสงจันทร์ 2560 การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทแรงงานข้ามชาติ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 7(3),301-312 0.8 [TCI1]
ประเภทผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Yupa Phopa, 2561 Stress of Student in Rajamangala University of Technology Thanyahuri, Thailand The 1 st International Conference on Applied Science,Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 (p22). Pathum thani : Rajamangala University of Technology Thanyaburi. -
ข้อมูลสัญญาจ้าง,ข้อมูลการปฏิบัติงาน